Skip to Content Contact Us

הנחיות להשתתפות בהשתלמות:

בכל יום בו יתקיים מפגש יישלח אליך מייל עם קישור ל-ZOOM ייעודי עד השעה 16:00.
לתשומת לבך, הקישור יישלח למייל המעודכן במערכת בעת ביצוע ההזמנה.
הכניסה למפגש תתבצע בלחיצה על קישור הזימון למפגש.

יש להיכנס לזימון המפגש כ10- דקות לפני תחילת ההרצאה על מנת לבדוק את תקינות ההתחברות ולצורך זיהוי.
יש להזין באופן מלא שם פרטי, שם משפחה ומספר רישיון בשורת שם המשתמש בזום.
לקראת כל הרצאה חובה להצטייד במחשב, אינטרנט זמין, מצלמה, אוזניות/רמקולים ומיקרופון.

במהלך ההשתלמות יש להדליק את המצלמה.

יש להישאר עם מצלמה דלוקה במהלך כל ההרצאות אין לעדכן שומר מסך או תמונה.
כיבוי מצלמה, הצגת תמונה סטטית, חלל ריק ללא אישור משגיח יעודכנו כאי נוכחות.
נהיגה, הליכה, השתתפות בדיוני בבית משפט במהלך ההרצאות יחשבו כאי נוכחות.
בכדי להיות זכאים לתעודת סיום השתלמות קיימת חובת נוכחות ב80%- מהמפגשים ומצלמה דלוקה.
במהלך ההשתלמות המיקרופונים של כלל המשתתפים יהיו מושתקים ולא תתאפשר פתיחה ע"י המשתמש, למעט זמן המוקצה לשאלות ותשובות על ידי המרצה.

בכל מפגש תתבקש/י לעדכן נוכחות באמצעות קישור שישלח לצא'ט.
תעודת סיום ההשתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד 30 יום מסיום ההשתלמות.
מצגות וחומרים לימודיים שיוצגו במהלך ההשתלמות ישלחו למשתלמים בכפוף להסכמת המרצה.
הקלטות לא ישלחו (הרצאות שמוקלטות על ידי המדרשה הן לצרכי בקרה וייעול תכני ההשתלמות בלבד).
התכנית כפופה לשינויים.

ביטולים וזיכויים:
ביטול הרשמה להשתלמות ו/או כנס ו/או הכשרה ו/או ימי עיון ו/או עסקה בה הוזמן כרטיס לאירוע אותו מפיקה הלשכה (להלן: "האירוע"), הינו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ“א1981- והתקנות שמכוחו, ובכללם תקנות הגנת
הצרכן )ביטול עסקה(, תשע“א2010- )יחדיו להלן: "חוק הגנת הצרכן"(. מבלי לגרוע מהאמור ניתן לבטל הרשמה להשתלמות המזכה בהחזר כספי [עד שני ימי עסקים קודם לתאריך האירוע] על ידי שליחת מייל מסודר לכתובת: midrasha@Israelbar.org.il

במקרה שהאירוע נדחה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד האירוע החדש, בכפוף להודעה שתימסר על ידי הלשכה, בהתאם למקום האירוע ובהתאם לתאריך החדש של האירוע.

במקרה והמועד החדש בו נקבע האירוע אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטל האירוע בשל גורם שאינו תלוי ברוכש, יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה וזאת בתוך 7 ימים ממועד הודעת הרוכש ו/או ביטול האירוע.
למשלמים בכרטיס אשראי אקסטרה ממברס 5% הנחה במעמד החיוב.

מימוש הטבות:
• השתלמות 1 ללא-עלות לכל עו"ד.
• 2 השתלמויות ללא-עלות לעו"ד צעיר (עד חמש שנות ותק).
למימוש הטבות אלו יש לסמן בעת הרישום בכפתור 'ממש השתלמות חינם'
• חיילי מילואים פעילים (30 ימי מילואים ומעלה) זכאים להשתלמויות ללא הגבלה – ללא-עלות.
למימוש הטבה זו יש לשלוח מייל לכתובת midrasha@israelbar.org.il
לציין שם מלא, מספר רישיון, מספר טלפון, כתובת מייל, שם ומספר ההשתלמות הרצויה.

יש לצרף לפנייה אישור מילואים

 

Back top top דילוג לתוכן