Skip to Content Contact Us

הוועדה למינוי ממונה לפי סעיף 89א לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 הוקמה במטרה לטפל בפניות רבות של לקוחות בעניינים המנויים בסעיף 89א לחוק הלשכה.
על פי הסעיף, במקרים בהם נפטר עורך דין, או שפרש מן הלשכה, או שחברותו בה בוטלה, הושעתה או פקעה, או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ולא הובטח טיפול נאות בענייני לקוחותיו – מוסמך הוועד המחוזי לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה למנות חבר המחוז לתפקיד "ממונה" על ענייניו המקצועיים של אותו עורך הדין.

ככלל נוהגת הוועדה למנות ממונה לכלל ענייניו המקצועיים של עו"ד, ולא לעניין ספציפי, במיוחד במקרים בהם התקבלו מספר פניות בנוגע לאותו עורך דין או כאשר צפוי שיגיעו פניות נוספות בעניינו.

על הממונה להיות בקיא בתחום העיסוק של עורך הדין שכן במרבית המקרים, אם לא בכולם, הממונה אינו יודע את הרכב תיקי המשרד של עורך הדין עובר לקבלת המינוי.
על הממונה להתחייב לטפל בכל לקוחות המשרד, גם אלה ששכר טרחתם שולם כבר לעורך הדין, וכן להשיב את התיק המשפטי והמסמכים לאלה הבוחרים להמשיך את הטיפול המשפטי בעניינם עם עורך דין אחר. כמו כן, עליו להתחייב כי כל התיקים הבלתי פעילים יושבו ללקוחות בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל"א-1971.

הגשת מועמדות לתפקיד ממונה תתאפשר בכפוף לעמידה בקריטריונים הבאים:
א. 3 שנות ותק כעו"ד פעיל;
ב. העדר הרשעות פליליות ו/או אתיות;
ג. התחייבות לחתום על כתב אישור והסכמה.

את המועמדות יש להגיש לפקס: 03-6918074 או בדואר לכתובת: לשכת עורכי הדין – ועד מחוז תל אביב, רחוב דניאל פריש 10 תל אביב

יובהר כי הוועד אינו מתחייב לפנות לכל מי שהגיש מועמדותו.

להורדת טופס הגשת מועמדות

Back top top דילוג לתוכן