Skip to Content Contact Us

תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות ביטול הזמנות ורכישות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המדרשה להשתלמות עורכי דין, של לשכת עורכי הדין www.midrashalaw.org.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע הלשכה ("האתר" ו"המדרשה" ו/או "הלשכה" בהתאם).

האתר מוצע לשימושך, לשימושים המותרים המפורטים להלן, בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול ההזמנות והרכישות אלה (להלן: "תנאי השימוש באתר").

נא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא, באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש באתר מהווים הסכם מחייב בינך לבין הלשכה, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה ובעיון.

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש באתר, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

תנאי השימוש באתר מהווים הסכם מחייב בינך לבין הלשכה. נא קרא אותם בעיון בטרם תשתמש באתר.

מובהר שבין אם אישרת מפורשות את תנאי השימוש באתר ובין אם לא, כל שימוש שהוא באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר.

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

הוספה ושינוי של תנאי השימוש באתר

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר או להוסיף עליהם. נא דאג להתעדכן – האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה עליך – המשתמש.

האתר

אתר המדרשה מיועד בעיקרו לפרסום מידע על המדרשה ופעילותה, ועל פעילויות פנאי ותרבות (להלן: "המוצרים והשירותים") ולאפשר הרשמה ו/או רכישה של מוצרים ושירותים אלו.

התכנים באתר

תכני האתר כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם הלשכה והמדרשה.

הגם שהלשכה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע יהיה נכון ועדכני, אין כל בטחון כי אכן כל המידע המתפרסם באתר יהיה עדכני ונקי מטעויות. מידע יכול לכלול טעויות דפוס אך גם יכול לכלול טעויות מהותיות.

התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

במיוחד אין להסתמך על מידע מקצועי המתפרסם באתר. המידע המקצועי המתפרסם באתר מובא לצורך ידע כללי בלבד הוא אינו תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכים ובנסיבות אישיים. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו באמצעים חיצוניים.

בכל מקרה של סתירה בין המידע המתפרסם באתר מטעם הלשכה לבין פרסומים רשמיים, יגברו הפרסומים הרשמיים.
תכנים – כל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו'.

זמינות ותקינות האתר

האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב המחובר לרשת האינטרנט בלבד. בכפוף לקיום תנאי השימוש מותר לגלוש לאתר באמצעות מכשירי קצה נוספים (כגון מחשב כף יד וכו'), אולם אין הלשכה מתחייבת כי ניתן יהיה לגלוש באתר באופן מלא ותקין באמצעות מכשירים שכאלה.

הגם שננקטים מאמצים להבטיח את פעולתו התקינה והשוטפת של האתר, אין בטחון כי האתר יהיה זמין בכל עת ונקי משיבושים. פעולות יזומות (כגון תחזוקת האתר) או כפויות (כגון התמודדות עם מתקפת גורמים מפגעים, פריצות וכו') עשויות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או חלקים ממנו, לפרקי זמן שונים. הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית לאי זמינות האתר או לשיבושים שיתגלו בו.

שינוים באתר

הלשכה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות האתר לפי שיקול דעתה, לרבות הוספה או הסרה של חלקים באתר, הוספה או ביטול של כלים שונים באתר, סגירה או פתיחה של חלקים באתר וכיוצ"ב.

העדר אחריות

האתר, התכנים והשירותים שבו, מוצעים לשימוש כפי שהם (AS IS). הלשכה אינה מתחייבת לגבי איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם שהלשכה נוקטת או תנקוט מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתה של הלשכה להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורו בצדדים שלישיים. הלשכה אינה שולטת על מקורות אלה והיא אינה אחראית להם ולתכניהם.

למעט נקיטת אמצעים סבירים להבטחת זמינות האתר כאמור, הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית (בין חוזית, בין נזיקית או בין בגין כל עילה או טעם אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו.

גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד ("גורמים מפגעים"). הלשכה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.

בשימושך באתר אתה מסכים מפורשות לכך שהלשכה אינה נושאת באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו. בכלל זאת הלשכה לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ"ב).

מידע מסחרי ופרסומות

הלשכה עשויה להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות בחלקים מסוימים ומוגדרים באתר כשירות למשתמשים באתר.
הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים המסחריים והמידע הנכלל בהם. המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר הם באחריות המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

קישורים

קישורים מהאתר – האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של הלשכה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. ללשכה אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר היא אינה ערבה לנכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים. הלשכה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים. הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

קישורים לאתר – ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לאתר המדרשה. הלשכה שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים מהלשכה) ללא קבלת הסכמת הלשכה מראש ובכתב. אתרים אסורים – אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא חוקית, אתרים גזעניים ואתרי שנאה.

חסימת משתמשים או גישה לאתר

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמשים שאינם מקיימים לדעתה את תנאי השימוש באתר מלגשת לאזורים סגורים באתר או מלגשת לאתר בכלל.

מדיניות פרטיות

מסירה ואיסוף מידע אישי
במסגרת השימוש באתר ייאסף מידע אודות גישה לאתר ואודות השימוש בו, וכן ייאסף מידע שתמסור ללשכה, אם תבחר למסור, במסגרת השימוש בו: רכישת מוצרים ושירותים. זאת למעט מידע אודות כרטיסי אשראי המטופל באופן ייחודי כמפורט להלן.
המידע שתמסור ללשכה יכול שייאגר במאגרי המידע של הלשכה.
מידע אודות גישה ושימוש ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות זו.
מאגרי המידע של הלשכה רשומים בפנקס מאגרי המידע.
הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין הלשכה.

שימוש במידע אישי
מידע אודות גישה ושימוש באתר ישמש לצורך אבטחה לרבות בקרת וניטור שימוש. חלק ממידע זה ישמר לזמן מוגבל, בהתאם למדיניות שתקבע הלשכה מעת לעת (תוך התחשבות בשיקולי אבטחת מידע מחד והקטנת סיכונים לפגיעה בפרטיות מאידך).
מידע אודות שימוש באתר ככל וייאסף שלא לצורך אבטחה ישמר באופן אנונימי והוא ישמש ללימוד השימוש באתר וטיוב ושיפור התכנים והשירותים שבו.
הלשכה יכול שתשייך משתמשים לקבוצות משתמשים על מנת להתאים להם תכנים ייעודיים (למשל: תכנים לעורכי הדין במחוזות הלשכה, תכנים לעורכי דין העוסקים בתחום משפטי מסוים וכו').
מידע שתמסור ללשכה ישמש על מנת לספק לך מענה, מוצר או שירות או בקשת לקבל.
מידע שתמסור ללשכה ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש בהתאם לשימושים להם נועדו מאגרי המידע של הלשכה (ובכלל זאת ניהול פעילות הלשכה למול חבריה כגון: ניהול פנקס עורכי הדין ושיוך עורכי הדין למחוזות, ניהול ספר עורכי הדין, הכנת פנקס בוחרים, תיעוד תשלומים) וכן כמפורט במדיניות זו.

אבטחת מידע
הלשכה נוקטת אמצעים שונים לאבטחת מידע אישי באתר.
בכל מקרה של חשש לחשיפה או לשיבוש של מידע אישי, יש לפנות מידית ללשכה ולפנות בהתאם להנחיותיה.

מידע אודות כרטיסי אשראי
האפליקציה כוללת כלים לביצוע תשלומים ורכישות מקוונים. כל התשלומים באפליקציה נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי.
האפליקציה עומדת בתנאי תקן אבטחת המידעPCI DSS.
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באפליקציה ואינם מועברים באמצעותה. מידע אודות ביצוע תשלומים ורכישות מועבר ללשכה מהגורם הסולק (לצורך ידוע הלשכה בדבר ביצוע התשלום. המידע מועבר ללא פרטים מלאים על כרטיס האשראי לשם זיהוי ומניעת שיבושים בזיכוי משלמים).
בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמש מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.
למידע נוסף אודות התקן האמור, ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org

או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה):

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx

https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci

עוגיות/ טכנולוגיות דומות ואבטחת מידע
הכניסה לאתר נעשית באמצעות מספר רישיון וארבעת הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות ("אמצעי גישה"). יש לשמור את אמצעי הגישה בסודיות ואין לגלותם לאחרים.

לנוחות השימוש, אמצעי הגישה ישמרו על מכשירי הקצה באמצעות עוגיות או טכנלוגיות אחרות לתכלית דומה, כך שהמשתמש לא יידרש בכל כניסה לאתר להזין מחדש את אמצעי הגישה.

ככל והגישה למכשיר הקצה אינה מוגנת בסיסמא מומלץ למחוק את אמצעי הגישה באמצעות בחירה באופציה יציאה מהמערכת שבתפריט האתר.

בכל מקרה של חשש לגילוי אמצעי הגישה, יש לפנות ללשכה ולמחוק את אמצעי הגישה כאמור. אין לבצע כל תשלום או כל פעולה אחרת באתר עד לסיום הבירור בפניה.

זכות עיון
זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של הלשכה. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי הלשכה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.
אם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.
במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים
הלשכה לא תעביר ללא הסכמתך מידע אישי לשימושם של צדדים שלישיים.
הלשכה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
מידע אישי יכול שיימסר לצדדים שלישים על מנת לספק לך מוצרים או שירותים אותם ביקשת לקבל או על מנת לספק ללשכה שירותים בקשר עם האתר (לרבות בקשר עם שירותים שבקשת לקבל באמצעות האתר), בכפוף ליישום הסדרים חוזיים להגנה ולהגבלה על השימוש במידע האישי בהתאם להחניות רשם מאגרי המידע ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) (תשע"ז-2017) ("תקנות אבטחת מידע").

הלשכה תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישים במקרים הבאים:
• צו שיפוטי.
• הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
• הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהלשכה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
• מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
• הגנה על אינטרס אישי כשר של הלשכה או של חבריה.
• לחברות בנות של הלשכה ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.
• בדיקה או בירור של חברות האשראי.

יחד עם זאת היכולת למנוע לחלוטין אירועי אבטחת מידע היא מוגבלת, משכך והגם שהלשכה נוקטת ותנקוט אמצעים כאמור, הלשכה לא תהא אחראית לכל אירוע אבטחת מידע אלא אם פעלה ברשלנות רבתי.

אחריות מוגבלת ללשכה
הגם שהלשכה נקטה ותנקוט אמצעים לאבטחת מידע, אין יכולת למנוע לחלוטין אירועי אבטחת מידע (כהגדרתם בתקנות אבטחת מידע).

כמו כן השימוש באתר הוא רשות ואינו חובה. האתר מהווה ערוץ שירות נוסף שהלשכה מעמידה לחבריה לצד ערוצים אחרים שונים.

משכך אחריות הלשכה מתמצית בנקיטת הצעדים האמורים, ובשום מקרה הלשכה לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו עקב אירוע אבטחת מידע, אלא אם נגרם באופן ישיר כתוצאה מרשלנות רבתי של הלשכה, שאז תוגבל אחריות הלשכה לנזקים ישירים שנגרמו למשתמש בגובה מחצית דמי החבר השנתיים ששולמו על ידו בשנה בה אירע נזק כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
הלשכה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

דין
על מדיניות פרטיות זו (כמו גם על תנאי השימוש) יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים).

מדיניות ביטול הזמנות ורכישת כרטיסים לאירועים המאורגנים על ידי הלשכה

1. ביטול הרשמה להשתלמות ו/או כנס ו/או הכשרה ו/או ימי עיון ו/או עסקה בה הוזמן כרטיס לאירוע אותו מפיקה הלשכה (להלן: "האירוע"), הינו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 והתקנות שמכוחו, ובכללם תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (יחדיו להלן: "חוק הגנת הצרכן").

2.מבלי לגרוע מהאמור ניתן לבטל הרשמה לאירוע, עד שני ימי עסקים קודם לתאריך האירוע. יובהר כי במקרה בו מדובר באירוע מתמשך (כמו למשל השתלמות), ניתן לבטל את ההרשמה בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת המפגש הראשון.

3. ביטול עסקת הרשמה לאירוע אשר במסגרתה חולקו לרוכש מראש חומרים מודפסים ו/או טובין אחרים, תהא בכפוף לכך שהרוכש, יחזיר את מלוא החומר שנמסר לו ו/או הטובין ללשכה, בשלמותם וללא כל פגם ובהתאם לתנאי הביטול.

4. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, תשיב הלשכה לרוכש את כספו בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

5. בכל מקרה של ביטול הרשמה לאירוע על ידי הרוכש, בין אם בוטל כנדרש במועדים הנקובים לעיל ובין אם המדובר בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה בין הפרטים שנמסרו לרוכש קודם לרכישת הכרטיס או אי אספקת השירות במועד, הלשכה תשיב לרוכש את התמורה אשר שולמה על ידו בעד ההרשמה לאירוע וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

6.במקרה שהאירוע נדחה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד האירוע החדש, בכפוף להודעה שתימסר על ידי הלשכה, בהתאם למקום האירוע ובהתאם לתאריך החדש של האירוע. במקרה והמועד החדש בו נקבע האירוע אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטל האירוע בשל גורם שאינו תלוי ברוכש, יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה וזאת בתוך 7 ימים ממועד הודעת הרוכש ו/או ביטול האירוע.

7. מדיניות ביטולים זו חלה אך ורק על אירוע אותו מארגנת ומפיקה הלשכה ואשר אינו כרוך בהתקשרויות עם גורמים מסחריים אחרים צדדים שלישיים ללשכה (לדוג’ הזמנת חדר במלון ו/או טיסה וכד’). ביטול עסקה הכרוכה בהתקשרות עם כל גורם מסחרי ו/או שאינו הלשכה, תהא בכפוף ובהתאם למדיניות ביטול עסקאות כמקובל אצל אותו גורם.

8. מבלי לגרוע מהאמור, אירועים אשר מפורסמים על ידי הלשכה אך אינם מופקים על ידה (אף אם התשלום בגינם נגבה על ידי הלשכה), ביטול עסקה כאמור יהא בכפוף למדיניות הביטול של החברה המפיקה ו/או החברה דרכה התבצע התשלום.

9.לצורך משלוח הודעת ביטול יש ליצור קשר עם המדרשה בטלפון 03-6361313 או בכתובת המייל midrasha@israelbar.org.il

קניין רוחני

השימוש באתר מותר על-פי תנאי השימוש באתר, בלבד. זכויות הבעלות באתר על תכניו ועל כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן והן תיוותרנה בכל עת בבעלות הלשכה ו/או צדדים שלישיים שמסרו מידע לפרסומו באתר.

האתר על תכניו הינו רכושם של הלשכה ו/או צדדים שלישיים והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל. כל הזכויות שמורות ללשכה ו/או לאותם צדדים שלישיים.

אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רשיונות עבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר.

ללא רשות מפורשת של הלשכה בכתב ומראש, אינך רשאי/ת לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג לאתר.

אין להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה או ליקוט תכנים באתר.

מותר להשתמש בכלי האתר לצורך איתור ואחזור מידע המתפרסם באתר.

שמות וסימני מסחר – שמה של הלשכה, סימניה הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הם קניינה של הלשכה או של צדדים שלישיים, לפי העניין.

אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר של הלשכה ובסימני המסחר של צדדים שלישיים שבאתר, לכל תכלית מסחרית או לכל שימוש אחר העלול ליצור מראית של חסות או קשר בינך לבין הלשכה.

שם המתחם של האתר הוא קניינה הבלעדי של הלשכה.

שימושים מותרים

מותר לגלוש בחלקים הפתוחים של האתר. משתמשים מורשים רשאים לגלוש לחלקים הסגורים שבאתר.

האתר מיועד ומותר לשימוש עצמי בלבד.

שמירה והקפדה על אמצעי גישה

משתמשים המורשים להיכנס לאזורים סגורים באתר, ישמרו בסודיות את אמצי הגישה לאותם אזורים. אין למסור או לאפשר לאחרים להשתמש באמצעי הגישה, ועל המשתמש לדווח על כל חשש לשימוש בלתי מורשה באמצעי הגישה שלו, או גילוי אמצעי הגישה בידי אחרים.

בכל מקרה כאמור על המשתמש לפעול בהתאם להנחיות שתתפרסמנה באתר או עליהן תודיע הלשכה.

שימושים אסורים

כל שימוש באתר שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש באתר – אסור. מבלי לפגוע בכלליות האמור:
• אין להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית.
• אין להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר.
• אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר.
• אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר.
• אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
• אין להיכנס או לנסות ולהיכנס לחלקים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים.
• אין להיכנס לחלקים סגורים באתר תחת שם משתמש אחר.
• אין לפרסם אף תוכן (לרבות כל יצירה) שיש בו: הפרת זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני וסודיות), פגיעה בפרטיות, לשון הרע, עידוד או סיוע למעשים לא חוקיים, גידופים והשמצות, גזענות, אופי מיני בוטה או פגיעה ברגשות הציבור.
• אין לפרסם תוכן שקרי, מטעה ופוגע.
• אין לבצע כל פעולה באתר או באמצעות האתר לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום, תחת זהות של אחר.
• אין לבצע כל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של הלשכה באתר.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל דין זר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).

לבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם האתר והשימוש בו.

Back top top דילוג לתוכן