Skip to Content Contact Us

השתלמות מקוונת בנושא: דיני מכרזים | ימי א' החל מ- 11.4

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

5% הנחה במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי של מועדון אקסטרה ממברס.
לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00

5% הנחה במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי של מועדון אקסטרה ממברס.
לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה .16:00


מרכז אקדמי: פרופ' עומר דקל, פרופסור למשפטים ומומחה לדיני מכרזים ולמשפט מנהלי

התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | קישור לרישום נוכחות ישלח בצ'אט במהלך כל המפגש | לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00 | תעודה סיום השתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד 30 יום מסיום ההשתלמות | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות | מפגשי ההשתלמות לא מוקלטים ולא ניתנים להעברה

סמסטר ב 02
סמסטר ב 02

מפגש 1 | 11.4.2021

17:00-17:05
דברי ברכה:
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:05-18:15
נושא: עקרונות המכרז הציבורי, מבוא לדיני מכרזים, מטרות המכרז הציבורי
פרופ' עומר דקל, פרופסור למשפטים ומומחה לדיני מכרזים ולמשפט מנהלי

18:30-19:45
נושא: חובת המכרז ופטור מחובת מכרז
עו"ד שרית יקוטי, מומחית בדיני מכרזים

מפגש 2 | 18.4.2021

17:00-18:15
נושא: פטור מחובת מכרז (המשך)
פרופ' עומר דקל, פרופסור למשפטים ומומחה לדיני מכרזים ולמשפט מנהלי

18:30-19:45
סוגי מכרזים והליכים תחרותיים: מכרז פומבי, מכרז סגור, מכרז דו-שלבי, מכרז מסגרת, בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, פניה תחרותית לקבלת הצעות.
פרופ' עומר דקל, פרופסור למשפטים ומומחה לדיני מכרזים ולמשפט מנהלי

מפגש 3 | 25.4.2021

17:15-18:15
סוגי מכרזים והליכים תחרותיים: מכרז פומבי, מכרז סגור, מכרז דו-שלבי, מכרז מסגרת, בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, פניה תחרותית לקבלת הצעות.
פרופ' עומר דקל, פרופסור למשפטים ומומחה לדיני מכרזים ולמשפט מנהלי

18:30-19:45
נושא: עקרונות בעיצוב המכרז והחוזה, תנאי סף, אמות מידה.
פרופ' עומר דקל, פרופסור למשפטים ומומחה לדיני מכרזים ולמשפט מנהלי


מפגש 4 | 2.5.2021

17:00-18:15
נושא: עיצוב המכרז מנקודת המבט של תורת המשחקים – סוג המכרז וכללי התחרות של המכרז.
רו"ח ליאור אגאי, B.D.O., ראש מינהל הרכש במשרד האוצר (לשעבר)

18:30-19:45
נושא: המכרז הציבורי מנקודת מבט שיפוטית – עילות ההתערבות, מרחב שיקול הדעת של ועדת המכרזים מנקודת מבטו של בית המשפט, שיקולים בהתערבות בהחלטת ועדת המכרזים
כבוד השופטת בדימוס נאוה בן-אור

מפגש 5 | 9.5.2021

17:00-18:15
נושא: עיצוב המכרז (המשך) : אומדן, דרישת ערבות, כנס מציעים, הליך הבהרות.
פרופ' עומר דקל, פרופסור למשפטים ומומחה לדיני מכרזים ולמשפט מנהלי


18:30-19:45
נושא: התמודדות במכרז מנקודת המבט של המציע
מר קובי ברנר, יועץ למציעים המתמודדים במכרזים

מפגש 6 | 23.5.2021

17:00-18:15
נושא: עבודת ועדת המכרזים: חובת קוורום, מעמדו של היועמ"ש, איסור ניגוד עניינים, איסור אצילת סמכויות, חובת הנמקה וניהול פרוטוקול, ביטול מכרז
עו"ד אלה גור, משרד עורכי דין קפלן אלון גור


18:30-19:45
נושא: אופן ההתייחסות להצעות פגומות, פגם מהותי מול פגם טכני, טעות סופר, הצעה תכסיסנית, פגם בערבות, הצעה מותנית / מסויגת, איחור בהגשת ההצעה
עו"ד מירב קנולר, משרד עורכי דין קפלן אלון גור

מפגש 7 | 6.6.2021

17:00-18:15
נושא: לאחר ההכרעה במכרז: ניהול מו"מ עם הזוכה במכרז, שינוי תנאי התקשרות שנכתרה בעקבות מכרז, החוזה במכרז כ"חוזה אחיד" חובת תום לב מוגברת על הרשות, משמעות היותו של החוזה "חוזה רשות".
עו''ד חגית ברסטל גינת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


18:30-19:45
נושא: ליטיגציה בענייני מכרזים – שיהוי, חובת צירוף משיבים, חובת צירוף ההצעה, שיקולים בבקשת סעד זמני
עו''ד רות ברק, משרד עורכי דין הרציג, ברק, הדסי

מפגש 8 | 13.6.2021

17:00-18:15
נושא: גישור בדיני מכרזים. האם ניתן? מתי מתאים? אתגרים יחודיים לגישור בדיני מכרזים.
השופט בדימוס ד"ר קובי ורדי


18:30-19:45
נושא: מכרזי BOT, PFI
עו"ד איילת סימון-וקסלר, משרד עורכי דין סימון-וקסלר, שפירר, מעוז

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן