Skip to Content Contact Us

השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020 – מחוז דרום

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
נוטריונים מחוז דרום
נוטריונים מחוז דרום

מחוז דרום | ימי שני | ההרשמה לחברי מחוז בלבד
תאריכים: 08.06, 25.05, 18.05, 11.05, 04.05
כתובת: אשדוד

| מרכזים אקדמיים:
עו"ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים
עו"ד אביבה שביט, סגנית מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים
עו"ד ונוטריון משה אלפסי, סגן יו"ר מחוז תל-אביב, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, מ. אלפסי חברת עורכי דין ונוטריונים
עו"ד ונוטריון אסף ביטון, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, משרד עורכי דין ביטון
להלן הוראות מעבר למבקשים שעברו בעבר השתלמות שלא במתכונת החדשה:
(א) מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני, י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016, והגיש בקשה עד ליום שני, כ"ד חשון תשע"ח, 13 בנובמבר 2017, לא יידרש להשתתף בהשתלמות נוספת.
(ב) מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני, י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016, ולא הגיש בקשה עד ליום שני, כ"ד חשון תשע"ח, 13 בנובמבר 2017, המדרשה תהיה רשאית לפטור אותו מנוכחות בהשתלמות עד למספר השעות בהם השתתף בהשתלמות בעבר.
המדרשה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע מאילו שעות לימוד יהיה המשתתף רשאי להיעדר. הוראה זו תהא תקפה עד יום ראשון, י' כסלו, תשפ"ב, 14 בנובמבר 2021.
(ג) מבקש אשר הגיש בקשה בעבר, או הגיש בקשה בתקופות האמורות בסעיפים (א) ו-(ב), וועדת הרישיונות דחתה את בקשתו, יידרש לעמוד בכל תנאי ההשתלמות, כפי שיהיו תקפים בעת הגשת הבקשה החדשה.

הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606
שאלות ובירורים: mazal.ne@Israelbar.org.il

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן