Skip to Content Contact Us

השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020- מחוז מרכז

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
נוטריונים מחוז תא ומרכז
השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020
בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים (להלן-הוועדה) ביום 14.11.16, על מתכונת השתלמות חדשה (להלן-ההשתלמות) כתנאי לקבלת רישיון כמפורט להלן:
• ההשתלמות מיועדת לעורכי דין המחויבים בה עפ"י החוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון, ולנוטריונים המעוניינים להשתלם.
• ההשתלמות תהיה בהיקף של 32 שעות לימוד אקדמיות.
• על המשתתף חלה חובת נוכחות בלפחות 80% מההשתלמות.
• להלן מתכונת ההשתלמות –
(1) לימוד הדין הנוטריוני ואתיקה מקצועית.
(2) לימוד משפט מתקדם בתחומים הבאים: דיני משפחה, דיני ירושה, דיני שליחות ונאמנות, דיני מקרקעין ודיני תאגידים.
(3) סדנא מעשית ללימוד מעשי של עבודת הנוטריון.
לפני הרישום להשתלמות עצמה, יש לעיין ב"נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון" באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים
שימו לב, בין השאר, על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים:
• בעל עבר פלילי נקי.
• בעל עבר משמעתי נקי.
• בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות (שימו לב לנדרש בנוהל לגבי היקף העבודה ועיסוק נוסף).
בנוסף:
• יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר".
• יש לשים לב לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 שהן תקנות קוגנטיות.
5 מפגשים | 08:30-16:00

תאריכים: 29.03, 22.03, 15.03, 08.03, 01.03

כתובת: מכללה למנהל ראשון לציון אלי ויזל 2, ראשון לציון

מרכזים אקדמיים:
עו"ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים
עו"ד אביבה שביט, סגנית מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים
עו"ד ונוטריון משה אלפסי, סגן יו"ר מחוז תל-אביב, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, מ. אלפסי חברת עורכי דין ונוטריונים
עו"ד ונוטריון אסף ביטון, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, משרד עורכי דין ביטון
להלן הוראות מעבר למבקשים שעברו בעבר השתלמות שלא במתכונת החדשה:
(א) מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני, י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016, והגיש בקשה עד ליום שני, כ"ד חשון תשע"ח, 13 בנובמבר 2017, לא יידרש להשתתף בהשתלמות נוספת.
(ב) מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני, י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016, ולא הגיש בקשה עד ליום שני, כ"ד חשון תשע"ח, 13 בנובמבר 2017, המדרשה תהיה רשאית לפטור אותו מנוכחות בהשתלמות עד למספר השעות בהם השתתף בהשתלמות בעבר.
המדרשה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע מאילו שעות לימוד יהיה המשתתף רשאי להיעדר. הוראה זו תהא תקפה עד יום ראשון, י' כסלו, תשפ"ב, 14 בנובמבר 2021.
(ג) מבקש אשר הגיש בקשה בעבר, או הגיש בקשה בתקופות האמורות בסעיפים (א) ו-(ב), וועדת הרישיונות דחתה את בקשתו, יידרש לעמוד בכל תנאי ההשתלמות, כפי שיהיו תקפים בעת הגשת הבקשה החדשה.

הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606
שאלות ובירורים: mazal.ne@Israelbar.org.il

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן