Skip to Content Contact Us

השתלמות נוטריונים מחזור שני פברואר 2021 – מקוונת (ימי שני)

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

קובייה נוטריונים לאתר

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים (להלן-הוועדה) ביום 14.11.16, על מתכונת השתלמות (להלן-ההשתלמות) כתנאי לקבלת רישיון כמפורט להלן:
ההשתלמות מיועדת לעורכי דין המחויבים בה עפ"י החוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון.
שימו לב, בין השאר, על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים:
בעל עבר פלילי נקי,
בעל עבר משמעתי נקי,
בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות (שימו לב לנדרש בנוהל לגבי היקף העבודה ועיסוק נוסף)
בנוסף,
יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר"
יש לשים לב לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 שהן תקנות קוגנטיות.
מתכונת ההשתלמות:
לימוד הדין הנוטריוני ואתיקה מקצועית
לימוד משפט מתקדם בתחומים הבאים: דיני משפחה, דיני ירושה, דיני שליחות ונאמנות, דיני מקרקעין ודיני תאגידים
תנאי לקבלת אישור השתתפות בהשתלמות:
חובת נוכחות בלפחות 80% מההשתלמות
הגשת מטלות שישלחו במהלך ההשתלמות.
לפני הרישום להשתלמות עצמה, יש לעיין ב"נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון" באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים בקישור:
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/1_procedure/he/Amotmida7.pdf

22.2.21

1.3.21

8.3.21

15.3.21

22.3.21

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן