Skip to Content Contact Us

השתלמות נוטריונים ספטמבר 2024: השתלמות פרונטלית במכללה אקדמית אשקלון, רח' שדרות בן צבי 12 אשקלון

פרטי ההכשרה
אזל המלאי

לפני הרישום להשתלמות עצמה, יש לעיין ב"נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון" באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים בקישור:

https://www.gov.il/BlobFolder/service/notary_license_application/he/procedure-criteria-granting-notary-license.pdf

הכשרה למבקשי רישיון נוטריון | האגף לאסדרת מקצועות (מנהלת היחידות המקצועיות) (www.gov.il)

 

 

השתלמות לפי חוק הנוטריונים לשנת 2024

ימי שני | 5 מפגשים | 08:30-16:00

30.9|23.9 | 16.9 | 9.9| 2.9

מיקום: המכללה האקדמית אשקלון. כתובת: שדרות בן צבי 12 אשקלון.

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים (להלן-הוועדה) ביום 9.8.23, על מתכונת השתלמות (להלן-ההכשרה) כתנאי לקבלת רישיון כמפורט להלן:

מתכונת ההכשרה:

  • לימוד הדין הנוטריוני והדינים הרלוונטיים בתחומים הבאים:

דיני שליחות ונאמנות, דיני ירושה, הסכמי ממון, אתיקה מקצועית, דיני מקרקעין ודיני תאגידים.

על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים:

  • בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות
  • בעל עבר פלילי נקי
  • בעל עבר משמעתי נקי

(מקרים חריגים יובאו לדיון בפני ועדת הרישיונות בהתאם לנוהל ואמות מידה)

  • יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר"
  • זכאות לרישום להשתלמות לעורכי דין שמספר רישיונם הוא עד מספר הרישיון 71601

ההכשרה מיועדת לעורכי דין המחויבים בה בהתאם לחוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון

תוקף אישור השתתפות בהשתלמות הינו למשך 3 שנים החל מיום קבלת התעודה

תנאי לקבלת אישור השתתפות בהשתלמות:

השתתפות בכל המפגשים בהשתלמות (חובת נוכחות 100%)

הגשת כלל המטלות וביצוע תרגיל מסכם במהלך ההשתלמות

לפני הרישום להשתלמות עצמה, יש לעיין ב"נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון" באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים בקישור:

https://www.gov.il/BlobFolder/service/notary_license_application/he/procedure-criteria-granting-notary-license.pdf  

הכשרה למבקשי רישיון נוטריון | האגף לאסדרת מקצועות (מנהלת היחידות המקצועיות) (www.gov.il)

מרכזת אקדמית:

עו"ד יונית רוזנפלד, סגנית מנהלת מחלקת נוטריונים, משרד המשפטים.

להרשמה באתר המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין

או באמצעות מענה טלפוני במס’ 03-6361324, 03-6361313

משתתף/ת הזקוק/ה להתאמת נגישות נא לפנות במייל: 

notary@israelbar.org.il

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן