Skip to Content Contact Us

השתלמות תעודה בנושא: אגודות שיתופיות

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

רישום בטל': 03-6361313

בירורים במייל: midrasha@Israelbar.org.il

  • הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות
  • התכנית כפופה לשינויים

משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישותנא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי

mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311

השתלמות תעודה בנושא:

דיני אגודות שיתופיות

 

מרכזים אקדמיים:

עו"ד אלי יניר, סגן רשמת האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה

עו"ד איתן מימוני, יו"ר ועדת אגודות שיתופיות בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין איתן מימוני טבק ושות'

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

 

 

15:30-16:00  התכנסות וכיבוד קל

 

מפגש 1 | 2.1.24

מבוא לדיני אגודות שיתופיות

16:00-16:15

דברי ברכה: עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין

16:15-16:30

דברי פתיחה:

עו"ד אלי יניר, סגן רשמת האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה

עו"ד איתן מימוני, יו"ר ועדת אגודות שיתופיות בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין איתן מימוני טבק ושות'

16:30-18:00

תפקיד הקואופרציה בעולם ועקרונותיה

עו"ד מרב ניב, האחראית על פיתוח הקואופרציה בתנועה הקיבוצית

18:15-19:45

רשמת האגודות השיתופיות כרגולטור

עו"ד אלי יניר, סגן רשמת האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה

 

 

 

מפגש 2 | 9.1.24

רישום והקמת האגודה השיתופית

16:30-17:30

היתרונות הגלומים בהתאגדות כאגודה שיתופית – על פני התאגדות כתאגיד אחר. הקמת האגודה והפעולות הנלוות לה – ובכללם כתיבת התקנון, סיווג האגודה וכן הממשקים של האגודות עם האגף

עו"ד אהוד אמיתי, האגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה והתעשייה

17:30-18:15

בחירת רשויות האגודה וגדרי הסמכויות של כל אחת מהרשויות (ועד אגודה, אסיפה כללית וועדת ביקורת ובמקרים מסוימים מועצה)

מר משה יהודה, מפקח אזור הדרום, האגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה והתעשייה

18:30-19:30

מניעת ניגוד עניינים באגודה השיתופית

עו"ד אפרת אבירם-ואש, משרד עורכי דין אפרת אבירם ואש 

 

 

מפגש 3 | 16.1.24

האגודות השיתופיות השונות

16:15-16:30

הקדמה : עו"ד איתן מימוני, יו"ר ועדת אגודות שיתופיות בלשכת עו"ד  , משרד עורכי דין איתן מימוני טבק ושות'

16:30-17:45

היכרות עם המושב

עו"ד מיכל בוסל, מנהלת מחלקת קרקעות ואגודות שיתופיות, תנועת המושבים

18:00-19:30

מושב בנושא: אגודות עסקיות

מנחה המושב: עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

עו"ד אוריה כספי, מנכ"ל קואופרטיב הניקיון תנדיף

עו"ד יפעת סולל, יו"ר ברית הקואופרטיבים

מר איתי בר-יוסף, יו"ר העגלה – מכולת קהילתית שמשית 

עו"ד יהודה טלמון, יו"ר אגודת האשראי אופק

 

 

מפגש 4 | 23.1.24

האגודות השיתופיות השונות – המשך

16:30-17:45

היישובים הקהילתיים

עו"ד מנחם גדרון, משרד עורכי דין מנחם גדרון

18:00-19:30

היכרות עם הקיבוץ על סיווגיו השונים

עו"ד מיכי דרורי, יועמ"ש התנועה הקיבוצית

 

מפגש 5 | 30.1.24

סמכויות רשמת האגודות השיתופיות

 

16:15-17:15

הסמכויות המנהליות של רשמת האגודות השיתופיות

עו"ד אסתר כהן סולל, האגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה והתעשייה

 

17:15-18:15

קבלה לחברות, הוצאה מחברות, פקיעת חברות, חלוקת "רווחים", תיקון פנקס חברים, פדיון מניה באגודה השיתופית, זכויות הצבעה, הצבעה באמצעות ייפוי כח והצבעה אלקטרונית

עו"ד עופר נועם, משרד עורכי דין ח' נעם ושות'

18:30-19:30

פירוק האגודה השיתופית

עו"ד יפתח עניא, משרד עורכי דין אסיף עניא ושות' 

 

מפגש 6 | 6.2.24

החברות באגודה השיתופית וסוגיות עכשוויות הנובעות מהחברות

16:30-17:30

יישוב סכסוכים באגודות שיתופיות

עו"ד אורי זליגמן, משרד עורכי דין קנולר ישינובסקי קינן ושות'

17:45-18:45

דיני העבודה באגודה השיתופית – קיימים/לא קיימים בראי הלכת תל יוסף והאם להלכת תל יוסף עודנה יש מקום

עו"ד איילת רייך, משרד עורכי דין איילת רייך ושות'

18:45-19:45

העברה בין דורית במושב

עו"ד אייל סודאי, משרד עורכי דין חיימסון סודאי

 

מפגש 7 | 13.2.24

ועדות קבלה ליישובים קהילתיים, ודיני העבודה באגודה השיתופית

 

16:30-17:30

מהי ועדת הקבלה ליישוב קהילתי? תפקידה? ודגשים לעבודתה

עו"ד רותי לירז שפירא, ממונה חקיקה רגולציה ושפיטה באגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה והתעשייה

 

17:30-18:15

ועדת הקבלה ליישוב הקהילתי – מנקודת ראות של עו"ד מייצג הן חברים באגודות והן אגודות

עו"ד אביתר גושן, משרד עורכי דין גושן לוי קומבליס

 

18:30-19:30

שיוך דירות בקיבוץ

עו"ד חגי שבתאי, משרד עורכי דין חגי שבתאי שפירא

 

מפגש 8 | 20.2.24

ניהול האגודה השיתופית מבחינה פיננסית והפיקוח על האגודות

 

16:30-17:30

הפיקוח על האגודה השיתופית בהיבטים שונים הנוגעים להתנהלותה

רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת ביקורת חשבונאות ופיקוח האגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה והתעשייה

 

17:30-18:15

חקירה באגודה שיתופית

מר זרח יהב, מנהל תחום (פיקוח ובקרה כלכלית) האגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה והתעשייה

 

18:30-19:30

מיסוי אגודה שיתופית

עו"ד ורו"ח תמר נודל שטרן, ברית פיקוח- מבט יועצים

 

מפגש 9 | 5.3.24

דילמות/בעיות הנוגעות להקמה וניהול אגודות שיתופיות בראי הרגולטורים

 

16:30-18:00

מושב בנושא: סוגיות ודילמות בניהול היישוב הכפרי – מפגש רגולטורים

מנחת המושב: עו"ד רותי לירז שפירא, ממונה רגולציה, ייעוץ ושפיטה ביחידת רשמת האגודות

השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה

מר סיוון להבי, המשנה למנכ"ל משרד הפנים

מר רענן אמויאל, מנהל אגף בכיר תכנון וקרקע חקלאית, משרד החקלאות

 

18:15-19:30

מושב בנושא: עתיד האגודות השיתופיות במדינת ישראל

מנחה המושב: עו"ד אלי יניר, סגן רשמת האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה

עו"ד טלי ארפי כהן, רשמת האגודות השיתופיות משרד הכלכלה והתעשייה

עו"ד שלומית שיחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, רשמת האגודות השיתופיות בדימוס, משרד הכלכלה והתעשייה

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי
מר ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מפגש 10 | 12.3.24

ניהול היישוב הכפרי בהיבטים המוניציפליים ומבחינת הקרקע

16:30-18:00

היחסים בין האגודה החקלאית – האגודה הקהילתית והוועד המקומי

עו"ד איתן מימוני, יו"ר ועדת אגודות שיתופיות בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין איתן מימוני טבק ושות'

18:15-19:30

הזכות הקניינית בקרקע של היישוב הכפרי והמיזמים השונים אותם ניתן להקים בקרקע היישוב הכפרי

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

19:30-19:45

חלוקת תעודות 

10 מפגשים | החל מ-2.1.2024 | 16:00-19:30 בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב

השתלמות תעודה בנושא:
דיני אגודות שיתופיות

מרכזים אקדמיים:
עו"ד אלי יניר, סגן רשמת האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה
עו"ד איתן מימוני, יו"ר ועדת אגודות שיתופיות בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין איתן מימוני טבק ושות'
עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן