Skip to Content Contact Us

השתלמות (5) מקוונת בנושא: חברות ציבוריות: היבטי פיקוח ואכיפה בדיני ניירות ערך | בשיתוף הרשות לנייר ערך 2024

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

פייסבוק חברות ציבוריות וניע

חברות ציבוריות: היבטי פיקוח ואכיפה בדיני ניירות ערך
החל מ- 4.2.24 | 5 מפגשים | ימי ראשון | 17:00-19:15 | ZOOM

ריכוז אקדמי:

עו‘‘ד חוה בינשטוק, ממונה הגנת פרטיות וחופש מידע בייעוץ המשפטי, רשות ניירות ערך

התכנית נתונה לשינויים | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | זכאות לתעודה – השתתפות ב80%- מהשיעורים | 5% הנחה לחברי
מועדון אקסטה-ממברס-במעמד החיוב | משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות – נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי 03-6361311 / mazal.ne@Israelbar.org.il

ריכוז אקדמי: עו"ד חוה בינשטוק, ממונה הגנת פרטיות וחופש מידע בייעוץ המשפטי, רשות ניירות ערך

מפגש 1 | 4.2.2024


17:00-18:00
שוק ההון בישראל - קווים לדמותו, רגולטורים פיננסיים ומגמות חדשות
עו"ד אמיר וסרמן, יוע"מש רשות ניירות ערך

18:15-19:15
החברה הציבורית – מעמדה וחובותיה – תהליך ההנפקה והרישום למסחר בבורסה, חובות הגילוי השוטפות, וממשקים עם גורמים נוספים בתחום ניירות הערך (חתמים, רואי החשבון, נאמנים לאגרות חוב וחברות דירוג).
עו"ד צפנת מזר-לייסט, היועצת המשפטית, מחלקת תאגידיםמפגש 2 | 11.2.2024

17:00-18:00
עבודת הדירקטוריון בחברה הציבורית – דירקטורים ונושאי משרה,
תפקידיהם ואחריותם;
עו"ד אמיר גרוכר, מחלקת תאגידים18:15-19:15
עסקאות בעלי עניין ובעלי שליטה תהליכי האישור וחובות הגילוי של עסקאות בעלי
עניין, לרבות תגמול בעלי עניין ועסקאות בעלי שליטה.
דיון במאפיינים המיוחדים של חברות ללא שליטה והרגולציה המתהווה בעניינן
עו"ד אסף נויימן, סגן היועצת המשפטית, מחלקת תאגידים


מפגש 3 | 18.2.2024

17:00-18:00
אכיפה פרטית בשוק ההון – תביעות ייצוגיות ונגזרות כלפי חברות ציבוריות ונושאי משרה – מגמות בעשור הראשון להקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו; דילמות בהסדרי פשרה; מימון תביעות על-ידי רשות ניירות ערך.
עו"ד סיון חן, מנהלת מערך הפיקוח ואכיפה אזרחית, מחלקת הייעוץ המשפטי18:15-19:15
מגמת האחריות התאגידית – ESG בישראל ובעולם, גיוון מגדרי ופורום 35+;רו"ח רעות קסלר, מחלקת תאגידים
רו"ח רעות קסלר, מחלקת תאגידים
עו"ד מאיה גרטי-גלבוע, מנהלת היחידה לפיתוח חדשנות פיננסית, מחלקת השקעות

מפגש 4 | 25.2.2024

17:00-18:00
האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך רטרוספקטיבה לעשור של הליכי האכיפה המנהלית
על ידי רשות ניירות ערך
ד"ר אילנה ליפסקר מודעי, מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית

18:15-19:15
אכיפה פלילית בתחום ניירות הערך - עבירות ניירות ערך - התיקים הבולטים בשנים האחרונות
עו"ד אבי ארוניס, יועמ"ש מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר
עו"ד אמיר טבנקין, סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך, פרקליטות מיסוי וכלכלה

מפגש 5 | 3.3.2024

17:00-18:00
ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות מודל הפיקוח והתפתחויות בתחום, סקירת פעילות
שירותי תיווך ההשקעות הפיננסיות לציבור, החובות העיקריות החלות על בעלי הרישיון והשפעת
ההתפתחויות הטכנולוגיות על מתן השירותים
עו"ד אורנה נחום, יועמ"שית מחלקת השקעות

18:15-19:15
קרנות נאמנות - סוגיות עקרוניות וחידושים בתחום קרנות הנאמנות בישראל
השקעות משותפות אקטיביות, השקעות פאסיביות, התפתחויות בענף ומוצרים חדשים
עו''ד אבי לאור, מנהל היחידה לפיקוח על מוצרים פיננסיים, מחלקת השקעות

רישום בטל': 03-6361313

בירורים במייל: midrasha@Israelbar.org.il

הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות
התכנית כפופה לשינויים

משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישותנא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי

mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן