Skip to Content Contact Us

ייצוג במכירת ורכישת דירת מגורים מפגש בודד

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

דירת מגורים 1

דירת מגורים 2

דירת מגורים 3
השתלמות:
ייצוג במכירת ורכישת דירת מגורים
4 מפגשים | ימי רביעי | החל מ-4.12.19 | 51:02-03:61
בית הפרקליט, רח' תרמ"ב 7, ראשון לציון
מרכזים אקדמים
עו"ד יפה אלוני
מ"מ יו"ר (משותפת) פורום קניין ומקרקעין, לשכת עורכי הדין,
משרד עורכי דין יפה אלוני
עו"ד ורו"ח יוסי קורן
יו"ר (משותף) ועדת מיסוי מקרקעין, לשכת עורכי הדין,
משרד עורכי דין יוסי קורן
מפגש 1. | 04.12.2019
16:30-17:00
התכנסות וכיבוד קל
17:00-17:15
דברי ברכה
17:15-18:30
בדיקות מוקדמות טרום רכישת דירת מגורים וביטחונות לקיום עסקה
עו"ד יפה אלוני, מ"מ יו"ר (משותפת) פורום קניין ומקרקעין, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יפה אלוני
18:45-20:15
ייעוץ משכנתאות בעסקאות מכר דירות מגורים
מסמכי בנק הנדרשים לצורך מתן הלוואת משכנתא בדגש על כתבי התחייבות לרישום משכנתא והתיקונים שעל עו"ד מייצג לעמוד עליהם
המותר, האסור וההכרחי במסמכי הבנק לצורך מתן הלוואות ומשכנתא תוך סקירת נוהלי בנקים מובילים בתחום, הוראות והנחיות מרכזיות של בנק ישראל
מר אבישי שחר, יועץ מימון ומתכנן פיננסי מוסמך, דך שחר אבישי ייעוץ פיננסי בע"מ
מפגש 2. | 11.12.2019
17:00-18:30
שמאות מוקדמת ככלי לבדיקת דירה לפני רכישה
בדיקת תשריט ב"מ, זיהוי דירה, בדיקת מצב תיכנוני לרבות איתור חריגות בניה והערכת היטלי השבחה צפויים
מר אבי פרס, שמאי מקרקעין, פרס-שרת שמאות מקרקעין בע"מ
18:45-20:15
סוגיות שמאיות שונות ברכישת דירת מגורים
היבטים מיוחדים בשמאות מוקדמת ביחס לבתים צמודי קרקע אשר בבעלות מ"י/קק"ל/רשות הפיתוח
אי התאמה בין קיבולת בניה בחוזה חכירה לעומת זכויות מוקנות מכוח תב"ע והפערים בין הגוף המממן ובין הרוכשים
מרכיבי היטלי השבחה בעת מימוש נכס, דחיה בהיטלי השבחה לנוכח תוכניות מתאר כוללניות (כדוגמת תוכנית 2030 בעיר ראשל"צ) – תיקון 126 לחוק התו"ב
מר גיא שרת, שמאי מקרקעין, פרס-שרת שמאות מקרקעין בע"מ
מפגש 3. | 18.12.2019
17:00-18:30
עקרונות מיסוי מקרקעין
בחינת מכירת דירת מגורים – האם חל חיוב במס הכנסה ?
עיקרי תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין ויישומו החל מ-81.1.1
חישוב מס השבח – החישוב הלינארי לעומת הלינארי המוטב
ההרצאה מלווה בדוגמאות, עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות מקדמיות
עו"ד ורו"ח יוסי קורן, יו"ר (משותף) ועדת מיסוי מקרקעין, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסי קורן
18:45-20:15
סקירת הפטור במכירת "דירת מגורים מזכה יחידה"
סוגיות מיוחדות במכירת דירות מגורים
ההרצאה מלווה בדוגמאות, עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות מקדמיות
עו"ד ורו"ח יוסי קורן, יו"ר (משותף) ועדת מיסוי מקרקעין, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסי קורן
מפגש 4. | 25.12.2019
17:00-18:30
סקירת סעיפים 49ה' ו-49ז' לחוק מיסוי מקרקעין
סוגיות במס רכישה, התקנות, ההקלות והפטורים
ההרצאה מלווה בדוגמאות, עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות מקדמיות
עו"ד ורו"ח יוסי קורן, יו"ר (משותף) ועדת מיסוי מקרקעין, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסי קורן
18:45-20:15
היבטי מיסוי לאור "חזקת התא המשפחתי" והלכת שלמי
הממשק עם מס הכנסה – פריסה וקיזוזי הפסדים
ההרצאה מלווה בדוגמאות, עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות מקדמיות
עו"ד ורו"ח יוסי קורן, יו"ר (משותף) ועדת מיסוי מקרקעין, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסי קורן
עלות ההשתלמות לעו"ד: 160 ₪
עלות למפגש בודד: 60 ₪
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין  www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן