Skip to Content Contact Us

אודות ועדת האתיקה המחוזית

ועדת האתיקה הנה ועדה סטטוטורית שהוקמה לפי חוק הלשכה ומונה 25 חברים. הוועדה אמונה על מתן חוות דעת מקדימות בענייני משמעת של עורכי דין, לפי פנייה של חבר המחוז, ועל העמדתם לדין משמעתי של חברי המחוז בשל ביצוע עבירות משמעת, בין ביזמתה ובין על פי תלונתו של אחר.

נוסף על אלה מוסמכת הוועדה לבקש השעייתו הזמנית של עורך דין שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט או בבית דין צבאי בשל עבירה פלילית שיש עימה קלון בנסיבות העניין, וכן לפתוח בהליך הטלת עונש כנגד עורך דין שהורשע בבית משפט או בבית דין צבאי בפסק סופי בשל עבירה פלילית כאמור.

לצד הוועדה פועלת פרקליטת ועדת האתיקה, שתפקידה לברר תלונות על עבירות משמעת של עורכי דין המטופלות בידי הוועדה ולהעבירן אל הוועדה בצירוף המלצתה, וכן לייצג את ועדת האתיקה בהליכים לפני בתי הדין המשמעתיים ולפני בתי המשפט ואף לייעץ לוועדה בכל עניין הקשור בכך. לצורך מילוי תפקידיה רשאית פרקליטת הוועדה להסתייע בחברי הלשכה.

Back top top דילוג לתוכן